Vemendo

lyfter din verksamhet i molnet

Vemendos kunskap om molnet, smarta verktyg samt långa erfarenhet av systemintegration och identitetshantering har hjälpt många företag och organisationer till en säker och effektiv lösning i molnet.

AKTUELLT

Contact-familjen utvecklas hela tiden!

Contact Identity - har utökats med självservice

Slutanvändare kan själva hantera sitt lösenord och annan information om sig själv. Även provisionering för tvåfaktorsinloggning och säkerhetsmeddelanden t.ex. när lösenordet har ändrats

Contact Monitor - en helt ny funktion

Automatiserad övervakning av funktionerna i Contact-familjen med loggning till fil eller SQLite

Contact Manager - har utökats med "Assets"

Assets hanterar tillgångar t.ex. datorer. Håller reda på operativsystemens versioner och styr uppdateringarna.

Läs mer under "Våra lösningar"

 

 

Molntjänster

Funderar ni på möjligheterna i molnet?

Drivkrafterna för verksamheter att använda molnet är många. Verksamhetens behov av globala digitala lösningar, mobil åtkomst och lösningar för samverkan med partners och kunder ställer stora krav på företags och organisationers IT-stöd.

Behovet av en föränderlig IT-infrastruktur som snabbt kan anpassas för att stödja nya processer blir allt viktigare. Företagsledningen ser molnet som möjliggörare.

Drivkrafter för att flytta till molnet:

 • Globalisering - Data behöver komma närmare användarna
 • Time to market - digital samverkan med kunder och partners
 • Utmaning att hitta IT-kompetens
 • Mobilitet - Åtkomst till IT-system oavsett tid och plats
 • Ständigt efter med mjukvaruuppdateringar
 • IT-system måste vara öppna 24/7/365
 • Elasticitet - Behovsstyrd kapacitet i IT-miljön
 • Katastrofhantering / redundans - Behov av geografiskt skilda datacenters
Redan-i-Molnen_orange

Eller har ni redan flyttat till molnet?

Ni har redan flyttat ut hela eller delar av verksamhetsstödet till molnet och har fått många fördelar men som samtidigt medfört nya utmaningar.

Några vanliga exempel är att användarna måste hantera flera inloggningar och lösenord till olika molntjänster, dubbelarbete med att underhålla samma information i olika molntjänster, att verksamheten saknar kontroll på vem som har behörighet till vad samt att personer som slutar inte inaktiveras och automatiskt tappar sin åtkomst till molntjänsterna.

För att ta nästa steg behövs:

 • En strategisk rådgivare och teknisk partner som hjälper till att hitta de optimala arkitekturen och lösningarna i molnet.
 • Ett införande federerad inloggning med single sign-on för att slippa onödiga inloggningar.
 • Automatisk synkronisering av information mellan molntjänsterna och med lokala IT-system som till exempel Microsoft Active Directory.
 • Kontroll på behörigheter genom rolltilldelning på ett ställe.

Det har vi tagit fasta på och därför inriktat oss på att bygga upp kompetens och tjänster som förenklar och gör det möjligt för våra kunder att lyfta i molnet.  

VÅRA LÖSNINGAR

Molnplattformar

Molnet som plattform

Vemendo levererar verktyg, lösningar och expertkompetens på ledande molnplattformar som t.ex. Amazon Web Services, Microsoft Azure och Google.

Verksamhetsstödjande molntjänster efterfrågas idag i allt större omfattning som alternativ till den traditionella licensmodellen där kunden köper en mjukvara som installeras i den lokala IT-miljön.
Fördelarna är många t.ex. snabbt och enkelt att komma igång då tjänsterna är direkt åtkomliga över Internet och det går att skala upp eller ner kapaciteten om behoven ökar eller minskar.

Utveckling i molnet
Vemendo arbetar med den senaste tekniken för att utveckla och integrera kundanpassade lösningar i molnet.

Med sk mashup-teknik kan information och funktionalitet från flera av varandra oberoende källor integreras i ett gemensamt webbgränssnitt. Det kan t.ex. vara information från Google eller Office 365 som presenteras på ett intranät där användarna upplever informationen som en del av intranätet.

Nyckeln för att det ska fungera transparent för slutanvändarna är identitetsfederering och single sign-on.

Identitetshantering i molnet
Inom området identitetshantering kan Vemendo erbjuda lösningar som hjälper kunden att effektivt och säkert nyttja applikationer i molnet. Våra konsulter har expertis inom federeringsstandarder som SAML 2.0, WS-federation, OAUTH 2.0 och OpenID Connect. Bland produkter vi arbetar med märks bl.a. Microsoft ADFS och AWS Cognito.

Med tjänsten Contact Federation kan vi även erbjuda identitetshantering som tjänst där vi tillhandahåller lösningen som funktion i molnet istället för att kunden själv behöver tänka på drift och underhåll av systemet.

Vemendo hjälper Scania in i molnet!

Scania är ett globalt företag med försäljning och service i över 100 länder med produktionsenheter i Europa, Sydamerika och Asien. Genom att erbjuda ett modernt intranät som omfattar alla anställda men även distributörer och återförsäljare kan Scania möjliggöra samverkan och kunskapsutbyte i hela verksamheten.

Scanias utmaning
De mer än 50 000 användarna är geografiskt spridda i olika världsdelar vilket innebär stora utmaningar i att få en bra prestanda och användarupplevelse oavsett vart dom befinner sig.

Lösningen
Användarupplevelsen förbättras genom att föra ut data och applikationer närmare slutanvändarna genom att flyttada intranätet till molnplattformen Amazon Web Services med datacenter i Europa, Asien och Amerika. Vemendo bistod Scania som konsulter med expertis på Amazon Web Services, identitetsfederering och intranätplattformen SiteVision.

Contact Manage

Contact Manager

Hanterar effektivt alla organisationens kontakter och relationer såsom anställda, kunder och samarbetspartners.

Hanterar enkelt behörighetsstyrning och personalisering t.ex. för din webbplats i molnet.

Genom ett REST API kan andra IT-system enkelt kommunicera med Contact Managert.ex. publicera och styra data till CMS-system (Content Management Systems) såsom SiteVision, EpiServer etc.

Contact Manager hanterar förutom alla organisationens kontakter och relationer även:

 • tillgångar t.ex. datorer inklusive operativsystemens versioner och styr uppdateringarna
 • ärendehantering
 • dokumenthantering
 • meddelandehantering

Contact Manager (CM) är utvecklad för de speciella behoven en organisation har som har många kontakter och relationer att hålla reda på där ett traditionellt CRM-system, inriktat på säljprocessen i en marknads- och säljorganisation, inte passar.

Ett användarvänligt webbgränssnitt gör administrationen effektiv och enkel. Roller och behörighet till organisationer styr vilka delar användaren ser och kan administrera.

Fält, vyer och sökningar på kontakter och organisationer anpassas efter verksamhetens behov.

CM köps som prenumeration där nyttjanderätt, nya versioner och tillgång till support ingår.

CM som nav för identitetshantering
CM kan tilldela kontakter flera identiteter vilket möjliggör att CM kan fungera som nav för kontohantering, roll och grupphantering, kontotilldelning och grupphantering för andra system t.ex. Microsoft Active Directory.

Inbyggda valideringsfunktioner säkerställer att användaren har den datakvalité som krävs av mottagande system. CM innehåller även funktioner för att automatiskt generera identiteter och lösenord samt tillhandahåller funktioner för självadministration.

CM som integrationspunkt
CM tillhandahåller ett webbaserat programmeringsgränssnitt  (RESTful Api) som öppnar upp för andra system att hämta information t.ex. för publicering av organisationsstruktur och kontaktinformation på företagets intranät och externa webbar. Programmeringsgränssnittet möjliggör även för andra system att uppdatera information i CM.

Vemendo hanterar Trafikförsäkringsföreningens kontakter och relationer!

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) har en central roll i det svenska trafikförsäkringssystemet. Som samarbetsorgan för trafikförsäkringsbolag i Sverige så hanterar TFF kontakter och skadeärenden med försäkringsbolag i hela världen.

TFFs utmaning
TFF behövde ett system som kunde hålla reda på och hantera kontakter och relationer med försäkringsbolag i hela världen. Viktigt var också spårbarhet där många ärenden kräver att handläggaren kan följa upp ärenden och avtal långt tillbaka i tiden. Kontaktinformationen skulle kunna användas av handläggare internt på TFF men också publiceras på deras externa webbplats.

Vår lösning
Med hjälp av Vemendos lösning Contact Manager (CM) så löstes TFFs utmaning direkt. Med CM har TFF fått ett enkelt och verksamhetsanpassat verktyg där handläggaren kan administrera och söka kontaktinformation. Dokumentmodulen i CM gör det möjligt för TFF att även efter behov koppla avtal till kontakter och organisationer. I CM kan handläggaren även senare gå tillbaka i tid för att se exakt vilken information som gällde då en skada uppstod. TFF publicerar även kontaktinformation på sin externa webb som hämtas alltid up-to-date från CMs programmeringsgränssnitt (RESTful Api).

 

 

ContactCync

Contact Sync

Ett synkroniseringsverktyg som gör det snabbt, enkelt och säkert att integrera information med och mellan applikationer i molnet.

Contact Sync (CS) kan användas tillsammans med Contact Manager (CM) för att synkronisera kontaktinformation mellan CM och andra system t.ex. Google, Office365, Amazon Web Services och Microsoft Active Directory (AD). Det finns även färdiga integrationer med svenska leverantörer och tjänster såsom SiteVision Cloud och Skola 24.

CS kan även användas helt fristående från CM och synkronisera kontaktinformation mellan olika källor och mål som t.ex. mellan Microsoft AD och SiteVision Cloud.

Med hjälp av en plugin-orienterad arkitektur kan CS snabbt utökas med nya kundanpassade integrationer.

Med CS finns möjlighet till synkronisering direkt när källan förändras eller schemalagt vid valda tidpunkter.

CS köps som prenumeration där nyttjanderätt, nya versioner och tillgång till support ingår.

Vemendo fyller Kunskapsskolans elevers kalendrar i molnet!

Kunskapsskolan Sveriges 12 000 elever använder dagligen Googles mail och kalendrar för att kommunicera och planera i sin vardag. Med Google molntjänst så är programvaran alltid tillgänglig, säker och uppdaterad med det senaste från Google.

Kunskapsskolans utmaning
En utmaning för Kunskapsskolan att flytta till molnet var att hålla alla elevers kalendrar up-to-date med deras individuella scheman.

Vår lösning
Med hjälp av Vemendos lösning Contact Sync så löstes Kunskapsskolans utmaning direkt och nu synkas elevernas individuella scheman mellan Skola 24 och Googles moln.

ContactFederation

Contact Identity

En paketerad tjänst i molnet för företag och organisationer:

 • för enkel federering av identiteter, Single Sign-On och tvåfaktorsinloggning
 • engångslösenord med Authenticator (Google och Microsoft) eller SMS/Push
 • självservice - slutanvändare kan själva hantera sitt lösenord och annan information om sig själv. Även:
  • provisionering för tvåfaktorsinloggning
  • säkerhetsmeddelanden t.ex. när lösenordet har ändrats

Contact Identity är en molntjänst för att hantera federerad inloggning mellan applikationer och en eller flera identitetsutgivare. Lösningen stödjer moderna federeringsstandarder såsom SAML 2.0, WS-federation och OAUTH 2.0.

Tjänsten bygger på mjukvara från Microsoft och en underliggande infrastruktur från Amazon Web Services med datacenter inom EU och helt redundant genom att lösningen är spridd över flera oberoende datacenter.

Med Contact Identity får kunden tillgång till Vemendos integrationsteam med en samlad expertis kring federeringsstandarder och integration med olika IT-miljöer

Vemendo möjliggör single sign-on till Pythagoras molntjänst!

Pythagoras levererar ledande applikationer och tjänster för hantering av strategisk information inom Property, Real Estate och Facilities Management. Genom att erbjuda molntjänster har Pythagoras kunder alltid tillgång till de senaste funktionerna i programvaran.

Pythagoras utmaning
En av utmaningarna för Pythagoras att erbjuda molntjänster var att skapa en effektiv användarhantering och single sign-on för slutanvändarna.

Vår lösning
Med hjälp av Vemendos tjänst Contact Identity så löstes Pythagoras utmaning direkt och nu erbjuds Pythagoras befintliga och nya kunder single sign-on och effektiv användarhantering genom identitetsfederering.

vill bli fler

Vi vill bli fler

Vemendo har ett mycket framgångsrikt 2018 och trenden fortsätter. Vi får en allt större efterfrågan på våra tjänster, både från nya och gamla kunder. Därför söker vi nu flera nya medarbetare.

Några av våra kunder

kundloggor_grey

Vill ni lyfta er IT-verksamhet till molnet?

Om oss

Vemendos kunskap om molnet, smarta verktyg samt långa erfarenhet av systemintegration och identitetshantering har hjälp många företag och organisationer till en säker och effektiv lösning i molnet.Vemendo är lösningsarkitekter med experter inom utveckling av webbapplikationer, systemintegration och säkerhet. Sedan 1997 levererar och förvaltar vi affärskritiska IT-system till internationella företag och organisationer.

Framgångarna med våra smarta verktyg, vår kunskap om molnet, våra lösningar för molnintegration och identitetshantering har givit oss många nya kunder inom ett stort urval branscher, både i privat och i offentlig sektor.

Vi tror på långsiktiga samarbeten med våra kunder, partners och leverantörer. Vi arbetar alltid nära kunden för att bättre förstå deras behov. Vår tajta organisation tillåter oss att vara flexibla och kostnadseffektiva.

Hitta till oss

Vemendo logo

Kontakta oss
info@vemendo.se
08 - 34 91 10

Kundsupport
support@vemendo.se

rating

Här kommer du i kontakt med oss!

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett ämne
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Kontrollera captcha för att verifiera att du inte är en robot.